The Katsu - Morgan Street Food Hall

  • Address: 411 W. Morgan St., Morgan St. Food Hall, Raleigh, NC 27603
  • Area: Downtown Raleigh

About

The Katsu serves premium katsu sandwiches made out of handmade chicken katsu, tonkatsu (pork), beef katsu, or shrimp katsu.

  • About

    The Katsu serves premium katsu sandwiches made out of handmade chicken katsu, tonkatsu (pork), beef katsu, or shrimp katsu.